Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-08-20

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Grupą docelową przewidzianą do wsparcia są pracownicy i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat. Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących. W ramach KFS mogą być pokryte koszty w wysokości 80% całkowitych kosztów szkolenia, 20% pokrywa pracodawca. W przypadku mikroprzedsiębiorstw KFS pokryć może 100% kosztów szkolenia. W obu przypadkach łączny koszt szkolenia na jednego uczestnika w danym roku nie może przekraczać kwoty 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Urząd otrzymał na ten cel w roku bieżącym środki w wysokości 64.000 zł.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w siedzibie PUP w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, lub na stronie urzędu, www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

2014-08-01

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

od 1 lipca 2014 roku realizuje wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach projektwspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:

„Aktywność szansą młodych”

w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt skierowany jest do bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. Przewidywana liczba uczestników z terenu powiatu wysokomazowieckiego – 33 osoby.

 

Uczestnicy będą mogli korzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

- poradnictwo zawodowe;

- pośrednictwo pracy;

- staże.

 

Dodatkowo 10 osób zostanie skierowanych na szkolenie zawodowe sortowacz surowców wtórnych.

 

W okresie odbywania szkolenia i stażu uczestnikom wypłacane będzie stypendium.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

Rekrutacja uczestników rozpoczyna się od 01.08.2014r. i prowadzona będzie do 31.08.2014r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, tel. 86 2758620; 86 2758636, 86 2758622, www.pup-wysokiemazowieckie.pl

 

Czytaj aktualność: OGŁOSZENIE
2014-07-28

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że dzień 28.07.2014 roku jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków na:

organizację staży

prac interwencyjnych

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

skierowanie na szkolenie indywidualne

 

Pod uwagę będzie brana data wpływu wniosku do urzędu.

 

Informacje o ewentualnych naborach wniosków będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu.

2014-07-28

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w ramach środków Funduszu Pracy pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia, w chwili obecnej będą realizowane nowe formy wsparcia takie jak:

bon stażowy

bon zatrudnieniowy

bon szkoleniowy

bon na zasiedlenie

 

Szczegółowe informacje na temat nowych form wsparcia

można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

lub na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl

w zakładce aktualności.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji