Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/30-w-drodze-do-zatrudnienia-(ii)/208

30+ w drodze do zatrudnienia (II)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„30+ w drodze do zatrudnienia (II)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2015-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim.

Wartość projektu: 478 542,74 zł, w tym dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 406 761,68 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zakwalifikowane do I profilu pomocy lub II profilu pomocy należące co najmniej do jednej z następujących grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Działania przewidziane w projekcie:

- Pośrednictwo pracy dla 23 osób

- Poradnictwo zawodowe (w tym IPD) dla 34 osób;

- Staże zawodowe - do 6 miesięcy dla 6 osób;

- Prace interwencyjne dla 6 osób;

- Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla 11 osób;

- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób;

- Szkolenia dla 1 osób.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się od stycznia 2016 r. Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do zgłaszania się do swoich doradców klienta.