Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami, w 2020 r. środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dziećmi;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 rokiem życia;
 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2020 r.: powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie);
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatów/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych /planach rozwoju – wskazanych w Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego, tj. przemysł rolno-spożywczy, przemysł metalowo-maszynowy, drzewny i budowlany, sektor medyczny, energetyczny oraz turystyczny;
 6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. Podmioty uprawnione do korzystania ze środków w ramach tego priorytetu to Przedsiębiorstwa społeczne wpisane są na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPiPS. Lista dostępna jest pod adresem: http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/.

Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z Urzędem.

Rekrutacja na studia

szkola1.png


Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na prośbę Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie informuje o planowanej rekrutacji na studia. Nabór będzie organizowany od 01 marca 2020 roku, a kształcenie rozpocznie się w roku akademickim 2020/2021.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać w kontakcie telefonicznym z Działem Organizacji Kształcenia WSKiP, tel. 22 602 44 18, 22 602 44 19, 22 602 44 20 lub na stronie www.wskip.edu.pl

Zostań jednym z nas - wstąp do Policji!

policja.png
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje informację o możliwości podjęcia służby w Policji

Jeśli jesteś:

 • obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii;
 • nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystasz z pełni praw publicznych;
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)


Zostań jednym z nas - wstąp do Policji!

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest dostarczenie do Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej lub Powiatowej Policji woj. Podlaskiego dokumentów wymienionych na stronie www.podlaska.policja.gov.pl/rekrutacja
Więcej informacji dotyczących procedury kwalifikacyjnej do służby
w Policji możesz znaleźć na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl oraz pod numerami telefonów: Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Białymstoku

tel. 85 670 22 54, 85 670 36 04, 85 670 28 68, 85 670 23 56

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że dzień
22.01.2020 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Informacja o kolejnych naborach wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu.Wysokie Mazowieckie, 22.01.2020 r.