Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do zapoznania się z przekazanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy raportem przygotowanym na podstawie przeprowadzonej analizy ogłoszeń o pracy, publikowanych poza systemem powiatowych urzędów pracy.

Ww. raport opracowany został przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i obejmuje m.in.: informacje o zapotrzebowaniu
na określone zawody, analizę porównawczą (desk research) uregulowań prawnych w różnych krajach UE dotyczących obowiązku podawania przez pracodawców określonych informacji w ogłoszeniach o pracy publikowanych poza systemem publicznych służb zatrudnienia oraz charakterystykę ogłoszeń o pracy uwzględniającą wszystkie zidentyfikowane cechy ogłoszeń o pracy a także typowe zjawiska dla tego segmentu ogłoszeń.

Ogłoszenie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami, w 2019 r. środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2019 r.: powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie);
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z Urzędem.

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W każdy czwartek miesiąca 2019 r. Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań od godz. 08.00 czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 - w korpusie oficerów rezerwy: o STE: PPOR./POR.

- w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: podoficer

- w korpusie szeregowych zawodowych

 Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony:

 • por. Janusz Mac, tel. 261-688-360,
 • st. Sierż. Piotr Stanaszek, tel. 261-688-364

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż aktywizacja osób bezrobotnych w roku 2019 realizowana będzie w ramach poniższych instrumentów i usług rynku pracy:

 • staży,
 • prac interwencyjnych,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • szkoleń.


Pierwszeństwo w zawieraniu umów dotyczących tworzonych miejsc pracy będą mieli pracodawcy powiatu wysokomazowieckiego deklarujący zatrudnienie po zakończonym programie na okres minimum 3 miesięcyw pełnym wymiarze czasu pracy.