Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
http://pup-wysokiemazowieckie.pl/wydarzenie/10/zasady-rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 13.03.2014r. zawiadamiamy, iż informacje o wynikach rekrutacji do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można uzyskać osobiście w siedzibie PUP oraz MOPS Wysokie Mazowieckiecki i OPS Ciechanowiec bądź pod numerami telefonów PUP - 862758636, 862758621, 862758624, MOPS Wysokie Mazowieckie - 86 2752709, OPS Ciechanowiec - 86 2771145 w. 12.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż zakończył analizę formularzy rekrutacyjnych do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Założenia projektu: uczestnicy - 85 osób bezrobotnych do 30 roku życia, w tym co najmniej 54 osoby do 24 roku życia; 42 kobiety; 43 mężczyzn.

W okresie od 01 stycznia 2014r. do dnia 28 lutego 2014r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wpłynęło ogółem 179 formularzy rekrutacyjnych. Z oceny wyłączono 12 formularzy rekrutacyjnych z uwagi na:

  1. złożenie 3 formularzy przez osoby nie będące w ewidencji osób bezrobotnych
  2. złożenie 2 formularzy przez jedną osobę (jeden w PUP i jeden w OPS)
  3. wyłączenie 5 osób z ewidencji osób bezrobotnych przed terminem zakończenia analizy formularzy rekrutacyjnych,
  4. aktualne odbywanie stażu przez jedną osobę
  5. zakwalifikowanie jednej osoby do innego projektu

Szczegółowej analizie poddano 167 formularzy.

Zgodnie z założeniami projektu do uczestnictwa w projekcie z uwzględnieniem niżej wymienionej tematyki szkoleń zakwalifikowano 85 osób w tym:

Przy kwalifikowaniu kandydatów na szkolenia wzięto pod uwagę kryteria podstawowe tj.: okres przebywania w ewidencji osób bezrobotnych, dotychczasowe korzystanie z form pomocy ze strony urzędu oraz kryterium posiłkowe - wykształcenie

Przyjęta punktacja dotycząca w/w kryteriów przedstawiała się następująco:

Data rejestracji w urzędzie: rok 2010 - 4 punkty

rok 2011 - 3 punkty

rok 2012 - 2 punkty

rok 2013 - 1 punkt

rok 2014 - 0 punktów

Korzystanie z form pomocy urzędu: osoba nieaktywizowana – 2 punkty

osoba aktywizowana 1 raz – 1 punkt

osoba aktywizowana 2 razy – 0 punktów

i więcej

Przy kwalifikowaniu na szkolenie pracownik biurowy i asystent ds. księgowości z uwagi na wymóg co najmniej średniego wykształcenia pod uwagę wzięto formularze osób spełniających ten warunek i zastosowano kryterium posiłkowe dotyczące wykształcenia. Punktacja przy tym kryterium przedstawiała się następująco:

wykształcenie wyższe – 3 punkty

wykształcenie średnie – 2 punkty

Z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych formularzy na szkolenie kierowca samochodu ciężarowego poza oceną punktową kryterium przebywania w ewidencji urzędu i dotychczasowej aktywizacji, przyznano 1 punkt dla osób posiadających wyższe wykształcenie.

Dokonując analizy zgłoszeń na szkolenie kasjer handlowy oceniono formularze rekrutacyjne 33 osób, w tym 3 mężczyzn.

Zakwalifikowano do projektu 20 osób, w tym 3 mężczyzn.

Na liście rezerwowej znalazło się 13 osób.

Dokonując analizy zgłoszeń na szkolenie pracownik biurowy oceniono formularze rekrutacyjne 26 osób, w tym 3 mężczyzn.

Zakwalifikowano do projektu 20 osób, w tym 3 mężczyzn.

Z uwagi na niespełnianie warunku średniego wykształcenia przez pozostałych kandydatów nie utworzono listy rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej propozycja uczestnictwa w szkoleniu pracownik biurowy będzie przedstawiana osobom z listy rezerwowej szkolenia asystent do spraw księgowości.

Dokonując analizy zgłoszeń na szkolenie asystent do spraw księgowości oceniono formularze rekrutacyjne 25 osób, w tym 1 mężczyzny.

Zakwalifikowano do projektu 15 osób w tym 1 mężczyznę.

Na liście rezerwowej znalazło się 9 osób.

Jedna osoba nie była kwalifikowana z uwagi na nie spełnianie warunku średniego wykształcenia.

Dokonując analizy zgłoszeń na szkolenie kierowca wózka widłowego oceniono formularze rekrutacyjne 39 osób, w tym 39 mężczyzn.

Zakwalifikowano do projektu 15 osób.

Na liście rezerwowej znalazło się 24 osoby.

Dokonując analizy zgłoszeń na szkolenie kierowca samochodu ciężarowego oceniono formularze rekrutacyjne 44 osób, w tym 3 kobiet.

Zakwalifikowano do projektu 15 osób, w tym 15 mężczyzn.

Na liście rezerwowej znalazło się 27 osób.

Dwie osoby nie były kwalifikowane ponieważ posiadają prawo jazdy kat. C.

Realizując założenia projektu do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano ogółem 85 osób bezrobotnych do 30 roku życia w tym 59 osób do 24 roku życia. Dążono do zachowania równości płci kwalifikując 37 mężczyzn i 48 kobiet. Uczestnictwo w projekcie mężczyzn jest o 24% niższe od założonego.