Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

KFS - ponowny nabór wniosków

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w związku z otrzymaniem środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 78.000,00 zł ponownie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

Środki rezerwy KFS przyznawane będą pracodawcom, którzy spełnią co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy, ustalonych na 2018 rok.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy na 2018 rok.

 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2018 r.: powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie);
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Uzasadnienie odbycia szkolenia powinno być wiarygodne, a umiejętności nabywane przez osobę kierowaną na szkolenie powinny uprawdopodobnić utrzymanie przez nią zatrudnienia.

Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z urzędem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

a) do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

b) do 100 %, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Pracodawca, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego sporządzony według obowiązującego formularza zamieszonego na stronie internetowej urzędu (w zakładce Dokumenty do pobrania).

Do wniosku Pracodawca dołącza m.in. informacje i dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018 poz. 117).

Wnioski należy składać w sekretariacie (pok. 15 I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8 od dnia 26.09.2018 r. do wyczerpania środków finansowych w godzinach 8:00 – 15:00. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Urzędu.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

• niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie;

• niedołączenia do wniosku załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia;

• gdy wniosek wpłynie w terminie innym, niż wskazany przez Urząd;

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działań z co najmniej jednym z ustalonych priorytetów wydatkowania środków KFS – niespełnienie tego kryterium spowoduje, iż wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będzie rozpatrzony negatywnie;
 2. Możliwość sfinansowania działań wskazanych we wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach posiadanych przez tut. Urząd środków KFS – brak środków KFS spowoduje, iż wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będzie rozpatrzony negatywnie;
 3. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 4. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 5. Posiadanie przez realizatora usługi finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 6. Posiadanie przez realizatora kursu dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 7. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców są zawarte w zamieszonych na stronie internetowej Urzędu (w zakładce Dokumenty do pobrania) Zasadach przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w 2018 roku.

 

Wysokie Mazowieckie, 25.09.2018 r.

Aktualność dodana przez: Tomasz Milewski (2018-09-25 14:20:45)
Data wydarzenia : 2018-09-25
Data publikacji : 2018-09-25

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/wydarzenie/201/kfs-ponowny-nabor-wnioskow