Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
http://pup-wysokiemazowieckie.pl/wydarzenie/222/nowa-kadencja-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-wysokiem-mazowieckiem

Nowa kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

NOWA KADENCJA
     POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY     

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. Starosta Wysokomazowiecki powołał 11 członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wysokiem Mazowieckiem wybranych spośród lokalnych przedstawicieli samorządu, pracodawców i związków zawodowych.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy weszli:

NOWA KADENCJA
      POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY     

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. Starosta Wysokomazowiecki powołał 11 członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wysokiem Mazowieckiem wybranych spośród lokalnych przedstawicieli samorządu, pracodawców i związków zawodowych.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy weszli:

 

 

Pierwsze posiedzenie w czteroletniej kadencji Rady, które odbyło się
27 lutego 2019 r. rozpoczął Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński, który przywitał zebranych, podkreślił wysoką frekwencję i wyjaśnił tryb zwołania posiedzenia. Następnie wręczył członkom Rady akty powołania i podziękował wszystkim za podjęcie wyzwania, jakim jest praca w strukturach Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.
Na Przewodniczącego Rady wybrano doświadczonego, wielokrotnie pełniącego tę funkcję Pana Leszka Gruchałę, który podkreślił, że czuje się wyróżniony i usatysfakcjonowany dotychczasową działalnością w strukturach Rady. Wiceprzewodniczącą Rady została Pani Anna Bogucka.

Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano:

  1. wnioski w sprawie utworze-nia nowych kierunków kształcenia w Technikum i Szkole Branżowej I Stopnia im. Stefanii Karpo-wicz w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie,
    w zawodach: technik
  1. kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy w roku 2019, które dotyczą zasad przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zasad organizacji prac interwencyjnych
    i stażu, aktywizacji osób do 30 roku życia w ramach bonów oraz zasad kierowania na szkolenia indywidualne;
  2. plan szkoleń osób bezrobotnych na rok 2019, który dotyczy szkoleń indywidu-alnych dla 20 osób, możliwych do zrealizowania pod warunkiem uprawdopodobnienia zatrudnienia po ich ukończeniu;
  3. wniosek Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o dofinansowanie kosz-tów kształcenia ustawicznego pracowni-ków i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach obowiązujących priorytetów na rok 2019 w zakresie przeszkolenia 67 osób w kierunku: „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” - 29 osób, oraz „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – 38 osób.
  4. wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach obowiązujących priorytetów na rok 2019 w zakresie przeszkolenia 2 osób w kierunku: „Szkolenie barmańskie I stopnia”.

Jednym z tematów porządku powiedzenia była informacja nt. pracodawców, z którymi w roku 2018 podpisano umowy w sprawie organizacji subsydiowanych miejsc pracy. Anna Milewska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omówiła temat w kontekście poszczególnych instrumentów oraz kategorii branżowych. Przedstawiła dane liczbowe dotyczące zawartych umów, ilości pracodawców oraz zaktywizowanych bezrobotnych.

Zgodnie z przyjętym planem pracy w roku 2019 posiedzenia PRRP, organu opiniodawczo-doradczego Starosty, będą odbywać się raz w kwartale. Do zakresu działania Rady należy w szczególności: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie; ocena przeznaczenia i racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych zadań fakultatywnych; składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia, ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych.