Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami, w 2020 r. środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dziećmi;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 rokiem życia;
 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2020 r.: powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie);
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatów/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych /planach rozwoju – wskazanych w Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego, tj. przemysł rolno-spożywczy, przemysł metalowo-maszynowy, drzewny i budowlany, sektor medyczny, energetyczny oraz turystyczny;
 6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. Podmioty uprawnione do korzystania ze środków w ramach tego priorytetu to Przedsiębiorstwa społeczne wpisane są na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPiPS. Lista dostępna jest pod adresem: http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/.

Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z Urzędem.
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
 • do 100 %, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Pracodawca, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego sporządzony według obowiązującego formularza, zamieszonego na stronie internetowej Urzędu (w zakładce Dokumenty do pobrania).
Do wniosku dołącza m.in. informacje i dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018, poz. 117).
Wnioski należy składać w sekretariacie (pok. 15 I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8, w dniach 11.02.2020 r. – 13.02.2020 r., w godzinach 8:00 – 15:00.
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Urzędu.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 • niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie;
 • niedołączenia do wniosku załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia;
 • gdy wniosek wpłynie w terminie innym, niż wskazany przez Urząd;

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działań z co najmniej jednym z ustalonych priorytetów wydatkowania środków KFS – niespełnienie tego kryterium spowoduje, iż wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będzie rozpatrzony negatywnie;
 2. Możliwość sfinansowania działań wskazanych we wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach posiadanych przez tut. Urząd środków KFS – brak środków KFS spowoduje, iż wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będzie rozpatrzony negatywnie;
 3. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 4. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 5. Posiadanie przez realizatora usługi finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 6. Posiadanie przez realizatora kursu dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 7. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.


Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców są zawarte w zamieszonych na stronie internetowej Urzędu (w zakładce Dokumenty do pobrania) Zasadach przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w 2020 roku.

Aktualność dodana przez: Tomasz Milewski (2020-02-03 14:25:29) , zredagowana przez: Tomasz Milewski (2020-02-06 08:46:34)
Data wydarzenia : 2020-02-03
Data publikacji : 2020-02-03

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/wydarzenie/267/krajowy-fundusz-szkoleniowy