Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 4224
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 59007
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8586
Przyznanie statusu bezrobotnego 7114
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5771
Utrata statusu bezrobotnego 8308
Utrata statusu poszukującego pracy 5321
Rejestracja bezrobotnych 17279
Rejestracja przez Internet 10510
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6396
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 12710
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8280
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5261
Rejestracja poszukujących pracy 7832
Rejestracja przez Internet 6296
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5065
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5597
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4962
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7281
Prawa bezrobotnych 5814
Prawa poszukujących pracy 5841
Obowiązki bezrobotnych 6086
Obowiązki poszukujących pracy 5399
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11408
Pośrednictwo pracy krajowe 5226
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5293
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5457
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5823
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8124
Plan szkoleń 6605
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5663
Staże 8269
Prace interwencyjne 6265
Roboty publiczne 5692
Prace społecznie użyteczne 6304
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 5671
Aktywizacja osób do 30 roku życia 7874
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7728
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15586
Wysokość świadczeń pieniężnych 12475
Zasiłek dla bezrobotnych 14774
Ubezpieczenie zdrowotne 5861
Dodatek aktywizacyjny 9000
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17532
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7233
Zwrot kosztów przejazdu 6032
Zwrot kosztów zakwaterowania 5707
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6254
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6538
Pożyczka szkoleniowa 6593
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 5252
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 7754
Inne finansowe formy wsparcia 6644
Dla cudzoziemców 5749
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 7361
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 3974
Prawa i obowiązki cudzoziemców 10330
Ważne kontakty i linki 5021
Dokumenty do pobrania 23861
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3867
Agencje zatrudnienia 5937
Inne informacje 6138
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7500
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 40498
Zgłoszenie oferty pracy 9136
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7037
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 6580
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 6019
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6029
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5346
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5434
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13032
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10854
Pośrednictwo pracy krajowe 5265
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5292
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5089
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5774
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5718
Staże 15229
Prace interwencyjne 10738
Roboty publiczne 6995
Prace społecznie użyteczne 6414
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7921
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 5356
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 5577
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5877
Zwolnienia grupowe 5365
Wysokość świadczeń pieniężnych 6288
Zatrudnianie cudzoziemców 9507
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 4056
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 8668
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 7047
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 5921
Zezwolenia na pracę 6924
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 5679
Praca bez zezwolenia 7765
Obowiązki pracodawcy 5884
Ważne kontakty i linki 6779
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 10955
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5504
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 6656
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5084
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6063
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 4988
Dokumenty do pobrania 34504
Inne informacje 5822
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5977
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4892
Kontakt do urzędu pracy 76494
Godziny urzędowania 9099
Struktura Urzędu 3651
Schemat Organizacyjny 3968
Regulamin organizacyjny 3885
Komórki organizacyjne Urzędu 8147
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 8048
Zakres kompetencji 4393
Zasięg terytorialny 5702
Majątek urzędu 4846
Budżet 9351
Kontrole zewnętrzne urzędu 8094
Programy 8051
Trwające 7343
Zakończone 6768
Projekty EFS 9806
Trwające 7122
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 3999
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 3426
W drodze do sukcesu II 2593
Zakończone 8692
W drodze do sukcesu 4392
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 4583
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 3566
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 5924
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 4847
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 4741
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 5831
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 6978
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 6366
Analizy i statystyki 13048
Statystyki 8093
Stopa bezrobocia 11602
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 8732
Sprawozdania z działalności PUP 10904
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 7373
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 11610
Sprawozdania finansowe 5593
Opracowania własne 7256
Powiatowa Rada Rynku Pracy 9914
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 10256
Uchwały 7501
Wolne stanowska pracy 4646
Aktualne konkursy 5103
Rostrzygnięte konkursy 6505
Przydatne linki 7008
Pytanie do urzędu 6569
Dyrekcja Urzędu Pracy 7741
Ogłoszenie 3543
Biuletyn Informacji Publicznej 4343
Instrukcja korzystania z BIP 4208
Redakcja BIP 4385
Rejestr zbiorów danych osobowych 4996
Udostępnianie Informacji Publicznej 4138
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 3790
Zapytanie ofertowe 9592
Zapytanie ofertowe - usług ABI 4375
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 5682
Deklaracja dostępności 1468
Raport o stanie dostępności 1462