Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu

Osoby z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia z państw Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinny w dniu rejestracji przedstawić:

  • dokumenty niezbędne przy rejestracji osoby poszukującej pracy
  • dokument U2/formularz E 303 - zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych, który wystawia instytucja właściwa danego państwa,

 

Rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako osoba poszukująca pracy należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z państwa UE/EOG i nie później niż do dnia wskazanego w dokumencie U2/formularzu E303.

 

Rejestracja osoby transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa-

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy /Dz.U. z 2012r., poz.1299/

 

Osoba, o której mowa w art. 69 rozporządzenia rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających sie we Wspólnocie ( Dz. Urz. WE L 28 z 30.01.1997, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5 t. 3, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 1408/71", lub w art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1 , z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5. t. 5. str. 72, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem 883/2004", przyjeżdżająca do Rzeczpospolitej Polskiej w celu poszukiwania pracy, zwana dalej "osobą transferującą zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa" , może być zarejestrowana jako poszukująca pracy tylko w jednym, właściwym powiatowym urzędzie pracy.

 

Osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy, w wyjątkowych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności lub przeszkód uniemożliwiających rejestrację we właściwym powiatowym urzędzie pracy w terminie wyznaczonym przez instytucję właściwą, może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy zgłosić się do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy i przekazać pracownikowi wojewódzkiego urzędu pracy dane, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art.1 ust. 3 pkt 2 lit.a-g i j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy.

 

Po uzyskaniu od osoby transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa wyżej wymienionych danych, wojewódzki urząd pracy niezwłocznie przekazuje te dane do właściwego powiatowego urzędu pracy.

 

Niezwłocznie po uzyskaniu z wojewódzkiego urzędu pracy danych, właściwy powiatowy urząd pracy wyznacza osobie transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, możliwie najkrótszy termin stawiennictwa celem dokonania rejestracji.

 

W przypadku gdy osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa stawi się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, rejestracji dokonuje się z dniem zgłoszenia tej osoby w wojewódzkim urzędzie pracy i przekazania przez nią danych, o których mowa wyżej.

 

W przypadku gdy osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa stawi się we właściwym powiatowym urzędzie pracy po upływie wyznaczonego terminu, rejestracji dokonuje się z dniem zgłoszenia się tej osoby w powiatowym urzędzie pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:39:51)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-07 10:18:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-osob-poszukujacych-pracy-z-prawem-do-transferu/58