Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskiwaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
 • pozyskiwaniu ofert pracy
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami;

 • dostępność usług pośrednictwa pracy
 • dobrowolność
 • równości
 • jawności

Publiczne służby zatrudnienia realizują nieodpłatne usługi pośrednictwa pracy w celu pomocy pracodawcom w uzyskaniu odpowiednich kandydatów do pracy.

 

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy powinno zawierać następujące informacje:

 • pełna nazwa pracodawcy (zgodna z zaświadczeniem GUS),
 • wyczerpujące dane teleadresowe pracodawcy,
 • imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika wskazanego do kontaktów w sprawie oferty pracy,
 • oznaczenie formy prawnej działalności,
 • NIP,
 • podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Kwalifikacji Działalności,
 • liczba obecnie zatrudnionych pracowników,
 • informację czy pracodawca jest agencją zatrudnienia,
 • preferowaną formę kontaktów,
 • nr faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej ( jeżeli posiada),
 • nazwę i kod zawodu i specjalności,
 • nazwa stanowiska i wyczerpujące wymagania w stosunku do kandydatów do pracy,
 • liczba wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy, informacje o systemie i rozkładzie czasu pracy,
 • proponowane wynagrodzenie brutto, system wynagradzania,
 • data rozpoczęcia i okres zatrudnienia
 • postępowanie z ofertą pracy ( okres aktualności ofert, częstotliwość kontaktów z osoba wskazana przez pracodawcę, informacje dotyczące upowszechniania oferty).

Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

 1. zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, o przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną
 2. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Pracodawcy zgłaszający wolne miejsce pracy, po rozmowie z pośrednikiem pracy, przyjmującym zgłoszenie, wybierają sposób realizacji zgłaszanej oferty pracy. Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie, która:

 • zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy
 • nie zawiera tych danych.

Oferty pracy wpływające do PUP na bieżąco umieszczane są :

 • na tablicy ofert pracy w siedzibie Urzędu,
 • w internetowej bazie ofert pracy,
 • na stronie internetowej.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia _usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177; poz. 1193 z późn. zm.).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:44:13)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-07 10:28:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/65