Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia

Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

 • ­ cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, oraz
 • ­ praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową)
 • ­ okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie więcej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy Powiatowy Urząd Pracy o:

 1. podjęciu pracy przez cudzoziemca - najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca - w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

 

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł (rozporządzenie ws. wysokości opłat).

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • ­ nazwę podmiotu dokonującego wpłaty;
 • ­ tytuł dokonanej wpłaty (dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

 

Numer konta, na który należy dokonywać opłat za rejestrację oświadczeń:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

Rachunek bankowy nr: 56 8774 0000 0008 7085 2000 0020

 

Powiatowy Urząd Pracy dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:

­ podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis w KRS), posiadających siedzibę na terenie powiatu wysokomazowieckiego;

­ osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG), posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu wysokomazowieckiego;

­ osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 3. dowód uiszczonej wpłaty za złożenie oświadczenia;
 4. oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga: oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:

 • ­ kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG);
 • ­ w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.

Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Oświadczenie można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Dokumenty składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oświadczenie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie PUP w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 8, pok. 9, w godzinach 8:00 – 15:00.

Uwaga: Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub starosta odmawia
w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:

 • ­ 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego;
 • ­ 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • ­ 2 miesięcy od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalnych, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 57 § 1 kpa początkiem terminu określonego w dniach jest dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia do urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń należy odebrać w siedzibie PUP w Wysokiem Mazowieckiem przy
ul. 1 Maja 8, pok. 9, w godzinach 8:00 – 15:00.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę
  do innego pracodawcy użytkownika niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. 2012 r., poz.769).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2017 r., poz. 1257) .
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r.
  w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia
  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U.
  z 2017 r., poz. 2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
  w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2349).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
  w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
  w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r., poz. 2348).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
  w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia
  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2350).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:18:20)
Zredagowana przez: Tomasz Milewski (2018-01-16 11:19:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/powierzenie-pracy-na-podstawie-oswiadczenia/133