Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/prace-interwencyjne/113

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę , które nastąpiło na podstawie umowy zawartej ze Starostą.

 Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

Prace interwencyjne stanowią wsparcie dla osób bezrobotnych, w stosunku do których został ustalony profil pomocy II.

Warianty refundacji

Artykuł 51 ustawy

  Artykuł 56 ustawy

 Artykuł 59 ustawy

 Artykuł 59 ustawy

 Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w łącznych okresach podanych w art. 51, 56 i 59 powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie Art. 52 KP lub wygaśnięcia stosunku pracy przez skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem danego okresu po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Pomoc publiczna

Refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne dokonywana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis na zasadach wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis ( Dz.UE L 352/1 z 24.12.2013) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis w sektorze rolnym (Dz.UE L 359/9 z 24.12.2013).

 Etapy realizacji

1. Złożenie wniosku o organizację prac interwencyjnych przez pracodawcę.

2. Rozpatrzenie wniosku i powiadomienie o decyzji urzędu.

3. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

4. Skierowanie przez urząd i zatrudnienie osoby bezrobotnej.

5. Składanie wniosków o refundację przez pracodawcę.

  Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864)

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1)

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 9)

5. Rozporządzenie Komisji (UE) (WE) NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6)