Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu poszukującego pracy

Utrata statusu poszukującego pracy

STAROSTA POZBAWIA OSOBĘ ZAREJESTROWANĄ STATUSU POSZUKUJĄCEGO PRACY, JEŚLI POSZUKUĄCY PRACY:

1) nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie (pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni, po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy),

2) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni, od dnia niestawiennictwa),

3) nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a ustawy, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy (pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni, od następnego dnia po dniu zaistnienia wymienionego zdarzenia),

4) złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy (pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku),

5) pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa (pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia zaistnienia wymienionego zdarzenia).

 

Wniosek o rezygnację, o którym mowa w pkt 4, złożony przez poszukującego pracy po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie, studia podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie specjalnym, pozostawia się bez rozpoznania.

 

W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do jego nabycia.

Podstawa prawna:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (t.j.:Dz.U. z 2013 r. , poz. 674, z późn. zm.)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:05)
Zredagowana przez: Tomasz Milewski (2014-07-18 12:28:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/45