Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Krajowy Fudusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami w 2018 r. środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2018 r.: powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie);
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z Urzędem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

a) do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

b) do 100 %, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Pracodawca, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego sporządzony według obowiązującego formularza, zamieszonego na stronie internetowej Urzędu (w zakładce Dokumenty do pobrania).

Do wniosku dołącza m.in. informacje i dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018, poz. 117).

Wnioski należy składać w sekretariacie (pok. 15 I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8, w dniach 15.02.2018 r. – 21.02.2018 r., w godzinach 8:00 – 14:00.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Urzędu.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

a) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie;

b) niedołączenia do wniosku załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia;

c) gdy wniosek wpłynie w terminie innym, niż wskazany przez Urząd;

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. Zgodność działań z co najmniej jednym z ustalonych priorytetów wydatkowania środków KFS – niespełnienie tego kryterium spowoduje, iż wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będzie rozpatrzony negatywnie;
  2. Możliwość sfinansowania działań wskazanych we wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach posiadanych przez tut. Urząd środków KFS – brak środków KFS spowoduje, iż wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będzie rozpatrzony negatywnie;
  3. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  4. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  5. Posiadanie przez realizatora usługi finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  6. Posiadanie przez realizatora kursu dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  7. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców są zawarte w zamieszonych na stronie internetowej Urzędu (w zakładce Dokumenty do pobrania) Zasadach przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w 2018 roku.

 

Wysokie Mazowieckie, 08.02.2018 r.

Aktualność dodana przez: Tomasz Milewski (2018-02-08 15:05:30) , zredagowana przez: Tomasz Milewski (2018-02-08 15:09:39)
Data wydarzenia : 2018-02-08
Data publikacji : 2018-02-08

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/wydarzenie/179/krajowy-fudusz-szkoleniowy-nabor-wnioskow