Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES

Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES

Swobodny przepływ pracowników w państwach członkowskich
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Zgodnie z art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), każdy obywatel Unii Europejskiej (UE) ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych prawem UE. Swoboda przemieszczania się w UE należy do podstawowych praw obywateli UE.

Swobodny przepływ pracowników, obok swobody przepływu towarów i kapitału oraz swobody świadczenia usług, jest jednym z fundamentów "rynku wewnętrznego" UE.

Zgodnie z art. 45 TFUE swobodny przepływ pracowników opiera się na równym traktowaniu obywateli państw UE w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia. Swobodny przepływ pracowników obejmuje również członków rodzin osób migrujących.

Przepisy o swobodnym przepływie pracowników uprawniają do:

 • poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim,
 • podejmowania pracy w innym państwie członkowskim bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę,
 • zamieszkania w innym państwie członkowskim ze względu na pracę,
 • pozostania w innym państwie członkowskim nawet po zakończeniu stosunku pracy, o ile spełnione są warunki określone prawem UE,
 • traktowania na równi z obywatelami danego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy oraz przywilejów socjalnych i podatkowych.

W chwili obecnej osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Należy pamiętać, że każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii oraz członek jego rodziny niebędący obywatelem tych państw, może przebywać na terytorium Polski do 3 miesięcy, bez konieczności zarejestrowania pobytu. W tym okresie każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. Członek rodziny niebędący obywatelem tych państw, obowiązany jest posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest wymagana.

Jeżeli pobyt na terytorium Polski jest dłuższy niż 3 miesiące to każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem tych państw jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wsparcie polskich pracodawców w poszukiwaniu pracowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii przez sieci EURES

W celu wspierania mobilności pracowników na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii Komisja Europejska powołała sieć Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES.

EURES to formalna sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, która za pośrednictwem doradców EURES i asystentów EURES a także innego personelu organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich.

W Polsce sieć EURES jest koordynowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a usługi sieci są świadczone w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy. Zakres usług na poziomie wojewódzkim jest szerszy niż na poziomie powiatowym.

Sieć EURES oferuje następujące usługi dla polskich pracodawców:

 1. Usługi oferowane przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) www.eures.europa.eu - najważniejszy portal Unii Europejskiej dotyczący mobilności na rynku pracy, oferujący m.in. dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich oraz do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą, takie jak m.in: Pozostałe informacje nt. usług dla pracodawców dostępnych są na portalu EURES znajdziesz tutaj.

  Przewodnik dla pracodawców, którzy chcą rekrutować w Europie znajdziesz w załaczniku do tej strony.
  • Ogłoszenie oferty pracy na portalu EURES. Aby oferta pracy polskiego pracodawcy znalazła się na portalu EURES należy ją zgłosić do powiatowego urzędu pracy i przekazać informację o tym, że pracodawca życzy sobie upowszechniania swojej oferty we wszystkich krajach UE, EOG i Szwajcarii. Wówczas po zarejestrowaniu oferty pracy w systemie teleinformatycznym powiatowego urzędu pracy oferta ta automatycznie zostanie upubliczniona na portalu EURES z odpowiednim oznaczeniem.
  • Dostęp do bazy CV kandydatów zainteresowanych pracą za granicą zarejestrowanych na portalu EURES. Dostęp ten jest możliwy po zarejestrowaniu się na portalu EURES (zakładka „Zarejestruj się w EURES" / „Zarejestruj się jako pracodawca").
 2. Usługi oferowane przez polskie urzędy pracy:
  • Przyjęcie oferty pracy dla obywateli UE, EOG lub Szwajcarii i przekazanie na portal EURES (dostępne w każdym powiatowym urzędzie pracy) oraz przyjmowanie podań o pracę i życiorysów, w przypadku gdy oferta pracy nie zawierała danych identyfikujących pracodawcę, a następnie przekazanie tych dokumentów do pracodawcy.
  • W przypadku gdy pracodawca polski jest szczególnie zainteresowany rekrutacją z wybranego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, oferta pracy przekazywana jest do realizacji przez wojewódzki urząd pracy, który przyjmuje ofertę, tłumaczy na język obcy i upowszechnia w wybranym państwie a także przyjmuje podania o pracę i życiorysy, weryfikuje je i przekazuje pracodawcy, w przypadku gdy oferta pracy nie zawierała danych identyfikujących pracodawcę.
  • W przypadku gdy pracodawca polski zgłosi taką potrzebę, wojewódzki urząd pracy może: Powyższe usługi są dostępne w przypadku gdy wojewódzki urząd pracy posiada możliwości ich realizacji.
   • pomagać pracodawcy w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii,
   • wspierać pracodawcę w udziale w targach pracy za granicą lub reprezentować pracodawcę na takich targach.
 3. Informacje o wydarzeniach informacyjnych i rekrutacyjnych, w tym międzynarodowych targach pracy za granicą a państwach UE, EOG i Szwajcarii.

  Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy organizowanych na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii w ramach EURES i publikowany na portalu EURES znajduje się tutaj.

  Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy za granicą organizowanych w ramach EURES, w których biorą udział polscy doradcy EURES znajduje się tutaj.
 4. Usługi informacyjne i doradztwo w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników (dostępne w wojewódzkich urzędach pracy oraz na stronie www.eures.praca.gov.pl)

Kontakty do polskich doradców EURES i asystentów EURES w wojewódzkich urzędach pracy znajdziesz tutaj.

Podstawowych informacji udzieli również odpowiedni pośrednik pracy w każdym powiatowym urzędzie pracy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.eures.praca.gov.pl oraz na portalu EURES www.eures.europa.eu.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:28:34)
Zredagowana przez: Tomasz Milewski (2018-01-12 11:49:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/zatrudnianie-obywateli-panstw-ue-eog-i-szwajcarii-%E2%80%93-unijne-posrednictwo-pracy-eures/136