Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3644
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 56331
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7077
Przyznanie statusu bezrobotnego 6294
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4991
Utrata statusu bezrobotnego 5995
Utrata statusu poszukującego pracy 4622
Rejestracja bezrobotnych 15824
Rejestracja przez Internet 9608
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5646
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 11827
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5981
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4555
Rejestracja poszukujących pracy 7025
Rejestracja przez Internet 5525
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4347
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4901
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4265
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6513
Prawa bezrobotnych 5098
Prawa poszukujących pracy 5112
Obowiązki bezrobotnych 5292
Obowiązki poszukujących pracy 4715
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10578
Pośrednictwo pracy krajowe 4509
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4579
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4750
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5125
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7215
Plan szkoleń 5866
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4831
Staże 7317
Prace interwencyjne 5433
Roboty publiczne 5014
Prace społecznie użyteczne 5341
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 5002
Aktywizacja osób do 30 roku życia 6888
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7019
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14569
Wysokość świadczeń pieniężnych 11346
Zasiłek dla bezrobotnych 13233
Ubezpieczenie zdrowotne 5148
Dodatek aktywizacyjny 8186
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15724
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6216
Zwrot kosztów przejazdu 5283
Zwrot kosztów zakwaterowania 4991
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5559
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5803
Pożyczka szkoleniowa 5605
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4521
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6710
Inne finansowe formy wsparcia 5938
Dla cudzoziemców 4985
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 6600
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 3178
Prawa i obowiązki cudzoziemców 8321
Ważne kontakty i linki 4002
Dokumenty do pobrania 22202
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3194
Agencje zatrudnienia 5230
Inne informacje 5462
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6781
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 38498
Zgłoszenie oferty pracy 8199
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6218
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5828
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5262
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5310
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4655
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4741
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12173
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10058
Pośrednictwo pracy krajowe 4566
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4588
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4381
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5070
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5024
Staże 14011
Prace interwencyjne 9423
Roboty publiczne 6159
Prace społecznie użyteczne 5455
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6914
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4665
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4908
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5130
Zwolnienia grupowe 4709
Wysokość świadczeń pieniężnych 5300
Zatrudnianie cudzoziemców 8413
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 3355
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 7146
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 6002
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 5186
Zezwolenia na pracę 5990
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 4964
Praca bez zezwolenia 6274
Obowiązki pracodawcy 5195
Ważne kontakty i linki 5615
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 10124
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4813
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4751
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4379
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5089
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 4299
Dokumenty do pobrania 32236
Inne informacje 5086
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5212
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4237
Kontakt do urzędu pracy 72426
Godziny urzędowania 8093
Struktura Urzędu 3059
Schemat Organizacyjny 3334
Regulamin organizacyjny 3280
Komórki organizacyjne Urzędu 7425
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6846
Zakres kompetencji 3788
Zasięg terytorialny 5031
Majątek urzędu 4242
Budżet 8389
Kontrole zewnętrzne urzędu 7413
Programy 7280
Trwające 6617
Zakończone 6033
Projekty EFS 9018
Trwające 6421
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 3157
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 2701
W drodze do sukcesu II 1806
Zakończone 7480
W drodze do sukcesu 3697
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 3020
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 2809
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 4792
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 4116
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 3984
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 5080
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 5918
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 5616
Analizy i statystyki 12222
Statystyki 7224
Stopa bezrobocia 10335
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 7127
Sprawozdania z działalności PUP 10133
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 6643
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 10803
Inne 4777
Opracowania własne 6369
Powiatowa Rada Rynku Pracy 9055
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 9518
Uchwały 6594
Wolne stanowska pracy 3987
Aktualne konkursy 4423
Rostrzygnięte konkursy 5908
Przydatne linki 6232
Pytanie do urzędu 5857
Dyrekcja Urzędu Pracy 6919
Ogłoszenie 2995
Biuletyn Informacji Publicznej 3738
Instrukcja korzystania z BIP 3616
Redakcja BIP 3760
Rejestr zbiorów danych osobowych 4315
Udostępnianie Informacji Publicznej 3460
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 3055
Zapytanie ofertowe 8888
Zapytanie ofertowe - usług ABI 3646
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 4912
Deklaracja dostępności 880
Raport o stanie dostępności 886