Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 4135
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 58596
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8423
Przyznanie statusu bezrobotnego 6979
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5644
Utrata statusu bezrobotnego 8063
Utrata statusu poszukującego pracy 5193
Rejestracja bezrobotnych 17064
Rejestracja przez Internet 10354
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6267
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 12539
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8147
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5126
Rejestracja poszukujących pracy 7698
Rejestracja przez Internet 6151
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4919
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5465
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4825
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7153
Prawa bezrobotnych 5668
Prawa poszukujących pracy 5706
Obowiązki bezrobotnych 5945
Obowiązki poszukujących pracy 5283
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11282
Pośrednictwo pracy krajowe 5089
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5173
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5327
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5684
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7980
Plan szkoleń 6468
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5506
Staże 8096
Prace interwencyjne 6135
Roboty publiczne 5565
Prace społecznie użyteczne 6135
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 5556
Aktywizacja osób do 30 roku życia 7707
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7600
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15432
Wysokość świadczeń pieniężnych 12288
Zasiłek dla bezrobotnych 14512
Ubezpieczenie zdrowotne 5733
Dodatek aktywizacyjny 8854
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17249
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7033
Zwrot kosztów przejazdu 5899
Zwrot kosztów zakwaterowania 5565
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6139
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6390
Pożyczka szkoleniowa 6416
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 5135
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 7573
Inne finansowe formy wsparcia 6511
Dla cudzoziemców 5595
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 7234
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 3829
Prawa i obowiązki cudzoziemców 9847
Ważne kontakty i linki 4851
Dokumenty do pobrania 23642
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3746
Agencje zatrudnienia 5805
Inne informacje 5998
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7369
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 40147
Zgłoszenie oferty pracy 8997
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6921
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 6459
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5880
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5907
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5225
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5309
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12893
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10709
Pośrednictwo pracy krajowe 5145
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5168
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4961
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5651
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5591
Staże 15033
Prace interwencyjne 10561
Roboty publiczne 6855
Prace społecznie użyteczne 6240
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7742
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 5246
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 5465
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5752
Zwolnienia grupowe 5243
Wysokość świadczeń pieniężnych 6112
Zatrudnianie cudzoziemców 9323
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 3935
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 8468
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 6858
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 5812
Zezwolenia na pracę 6765
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 5562
Praca bez zezwolenia 7359
Obowiązki pracodawcy 5771
Ważne kontakty i linki 6585
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 10841
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5385
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 6528
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4966
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5885
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 4873
Dokumenty do pobrania 34258
Inne informacje 5695
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5851
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4769
Kontakt do urzędu pracy 75902
Godziny urzędowania 8934
Struktura Urzędu 3543
Schemat Organizacyjny 3852
Regulamin organizacyjny 3780
Komórki organizacyjne Urzędu 8019
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 7838
Zakres kompetencji 4293
Zasięg terytorialny 5597
Majątek urzędu 4742
Budżet 9202
Kontrole zewnętrzne urzędu 7992
Programy 7889
Trwające 7209
Zakończone 6631
Projekty EFS 9676
Trwające 7004
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 3870
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 3309
W drodze do sukcesu II 2453
Zakończone 8553
W drodze do sukcesu 4271
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 4458
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 3432
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 5728
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 4725
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 4614
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 5702
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 6797
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 6248
Analizy i statystyki 12911
Statystyki 7943
Stopa bezrobocia 11455
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 8563
Sprawozdania z działalności PUP 10765
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 7261
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 11492
Sprawozdania finansowe 5455
Opracowania własne 7087
Powiatowa Rada Rynku Pracy 9774
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 10133
Uchwały 7385
Wolne stanowska pracy 4521
Aktualne konkursy 4990
Rostrzygnięte konkursy 6397
Przydatne linki 6870
Pytanie do urzędu 6453
Dyrekcja Urzędu Pracy 7608
Ogłoszenie 3450
Biuletyn Informacji Publicznej 4240
Instrukcja korzystania z BIP 4108
Redakcja BIP 4279
Rejestr zbiorów danych osobowych 4878
Udostępnianie Informacji Publicznej 4029
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 3661
Zapytanie ofertowe 9472
Zapytanie ofertowe - usług ABI 4249
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 5566
Deklaracja dostępności 1369
Raport o stanie dostępności 1360