Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 4518
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 60660
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9103
Przyznanie statusu bezrobotnego 7516
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6579
Utrata statusu bezrobotnego 8880
Utrata statusu poszukującego pracy 5709
Rejestracja bezrobotnych 17835
Rejestracja przez Internet 10908
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6748
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 13146
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8640
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5624
Rejestracja poszukujących pracy 8199
Rejestracja przez Internet 6643
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5399
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5935
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 5735
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7627
Prawa bezrobotnych 6198
Prawa poszukujących pracy 6198
Obowiązki bezrobotnych 6494
Obowiązki poszukujących pracy 5765
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11786
Pośrednictwo pracy krajowe 5569
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5676
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5855
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 6184
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8589
Plan szkoleń 6993
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6121
Staże 8756
Prace interwencyjne 6633
Roboty publiczne 6034
Prace społecznie użyteczne 6762
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 6022
Aktywizacja osób do 30 roku życia 8397
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 8092
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15990
Wysokość świadczeń pieniężnych 13021
Zasiłek dla bezrobotnych 15520
Ubezpieczenie zdrowotne 6213
Dodatek aktywizacyjny 9454
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 18400
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7769
Zwrot kosztów przejazdu 6463
Zwrot kosztów zakwaterowania 6108
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6650
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6889
Pożyczka szkoleniowa 7072
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 5635
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 8301
Inne finansowe formy wsparcia 6983
Dla cudzoziemców 6121
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 7797
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 4343
Prawa i obowiązki cudzoziemców 11380
Ważne kontakty i linki 5523
Dokumenty do pobrania 24484
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4215
Agencje zatrudnienia 6299
Inne informacje 6491
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7927
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 42079
Zgłoszenie oferty pracy 9512
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7499
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 6932
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 6421
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6387
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5732
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5945
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13486
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11355
Pośrednictwo pracy krajowe 5608
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5653
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5455
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6101
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6059
Staże 15834
Prace interwencyjne 11354
Roboty publiczne 7385
Prace społecznie użyteczne 6942
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8484
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 5699
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 5927
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 6247
Zwolnienia grupowe 5698
Wysokość świadczeń pieniężnych 6777
Zatrudnianie cudzoziemców 10098
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 4386
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 9321
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 7564
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 6298
Zezwolenia na pracę 7362
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 6029
Praca bez zezwolenia 9226
Obowiązki pracodawcy 6208
Ważne kontakty i linki 7361
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 11327
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5892
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 7001
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5424
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6520
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 5437
Dokumenty do pobrania 35274
Inne informacje 6174
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6369
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5171
Kontakt do urzędu pracy 78985
Godziny urzędowania 9626
Struktura Urzędu 3928
Schemat Organizacyjny 4261
Regulamin organizacyjny 4188
Komórki organizacyjne Urzędu 8519
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 8711
Zakres kompetencji 4675
Zasięg terytorialny 5994
Majątek urzędu 5137
Budżet 9805
Kontrole zewnętrzne urzędu 8411
Programy 8576
Trwające 7791
Zakończone 7141
Projekty EFS 10333
Trwające 7495
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 4410
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 3903
W drodze do sukcesu II 2971
Zakończone 9063
W drodze do sukcesu 4768
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 5062
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 3997
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 6475
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 5375
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 5171
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 6298
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 7480
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 6740
Analizy i statystyki 13459
Statystyki 8583
Stopa bezrobocia 12168
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 9209
Sprawozdania z działalności PUP 11389
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 7745
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 12044
Sprawozdania finansowe 5990
2023 31
2022 38
Opracowania własne 7622
Powiatowa Rada Rynku Pracy 10303
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 10645
Uchwały 7867
Wolne stanowska pracy 4925
Aktualne konkursy 5400
Rostrzygnięte konkursy 6803
Przydatne linki 7552
Pytanie do urzędu 6990
Dyrekcja Urzędu Pracy 8194
Ogłoszenie 3846
Biuletyn Informacji Publicznej 4623
Instrukcja korzystania z BIP 4506
Redakcja BIP 4671
Rejestr zbiorów danych osobowych 5322
Udostępnianie Informacji Publicznej 4450
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 4149
Zapytanie ofertowe 9934
Zapytanie ofertowe - usług ABI 4719
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 6044
Deklaracja dostępności 1760
Raport o stanie dostępności 1746