Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu bezrobotnego

ZAREJESTROWANA OSOBA TRACI STATUS BEZROBOTNEGO, GDY :

 1. Nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy (patrz zakładka ”przyznanie statusu bezrobotnego”).

 2. Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt 2 lit. a ustawy, albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy (utrata statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności).

 3. Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (utrata statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu).

 4. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisała kontrakt socjalny, o którym których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy (utrata statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego).

 5. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie (utrata statusu bezrobotnego następuje na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy).

   

  WAŻNE: Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji, o których mowa w pkt 5, 6, 7, 10, 11, 12 i 15.

   

 6. Nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy (utrata statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 5).

 7. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej (utrata statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 5).

 8. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (utrata statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się odpowiednio na okres wskazany w pkt 5, w zależności od liczby niestawiennictw).

 9. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

 10. Z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac społecznie użytecznych, lub inną formę pomocy określoną w ustawie (utrata statusu bezrobotnego następuje od dnia ich przerwania na okres wskazany w pkt 5).

 11. Z własnej winy przerwała udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej (utrata statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 5).

 12. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie (utrata statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5).

 13. Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych (utrata statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90 dniowego).

 14. Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny o którym mowa w art. 80 ust. 2 ustawy, tj. na druku ZUS ZLA – dotyczy osoby posiadającej prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, stażu bądź przygotowaniu zawodowym dorosłych.

 15. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego (ponowna rejestracja w powiatowym urzędzie pracy może nastąpić, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu).

 16. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

 17. Przez okres dłuższy niż 10 dni - w okresie jednego roku kalendarzowego, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

   

  W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego na wskazany okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do jego nabycia.

   

  Utrata statusu osoby osoby bezrobotnej skutkuje również utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy, świadczenie to przysługuje wyłącznie osobom bezrobotnym.

WAŻNE

* Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną;

* Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:

1) kobiety po urodzeniu dziecka,

2) bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej

z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego;

* Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego bezrobotnego, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia następnego po dniu otrzymania tych środków.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Tomasz Milewski (2014-07-18 12:27:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44