Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

REFUNDACJA PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY
CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY
I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE SKIEROWANYCH
BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA


Podstawa prawna: art. 150f i art. 150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)

 

Wysokość i warunki refundacji:

wysokość refundacji wynika z zawartej umowy, nie może ona jednak przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na każdą osobę zatrudnioną w ramach umowy. Refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy.

Wniosek o refundację może złożyć:

pracodawca, u którego w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Definicja pracodawcy - jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Procedura przyznawania refundacji:

pracodawca składa w PUP w Wysokiem Mazowieckiem wniosek o przyznanie refundacji.
PUP dokonuje szczegółowej analizy wniosku w kontekście spełniania wszystkich kryteriów planowanego wsparcia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest umowa określająca szczegółowe warunki refundacji. Następnie PUP wydaje skierowanie osobie bezrobotnej posiadającej niezbędne kwalifikacje. Pracodawca zawiera ze skierowaną osobą umowę o pracę na okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zatrudnionym może zostać:

osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wysokiem Mazowieckiem, która do dnia zawarcia umowy o pracę nie ukończyła 30 roku życia oraz ma ustalony II profil pomocy.
W celu podniesienia kwalifikacji lub umiejętności osoby zatrudnionej, pracodawca może pozyskać środki z PUP na finansowanie kształcenia ustawicznego skierowanej osoby bezrobotnej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Obowiązek utrzymania stanowiska pracy:

pracodawca po zakończeniu 12 –sto miesięcznego okresu refundacji jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres kolejnych 12 miesięcy. W przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku, gdy skierowany bezrobotny sam rozwiąże umowę o pracę lub zostanie ona z nim rozwiązana na podstawie art. 52 kodeksu pracy lub stosunek pracy wygaśnie w okresie objętym refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu refundacji, PUP kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. W przypadku odmowy przyjęcia na zwolnione stanowisko pracy innej osoby bezrobotnej pracodawca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W przypadku gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie mają przepisy w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy-de-minimis.
Definicja beneficjenta pomocy publicznej – podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy. Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej
i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku
z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non – profit.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:02)
Zredagowana przez: Tomasz Milewski (2016-01-05 10:32:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zale%C5%BCna/82