Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że dzień 19.02.2014 roku jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków na staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Informacja o kolejnych naborach wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje,
iż w roku 2014 nie będą realizowane niżej wymienione formy wsparcia:

  • zwrot kosztów przejazdu przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych;
  • zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • finansowanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki;
  • finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania;
  • refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;
  • refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 lub osobą zależną.

Ogłoszenie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem od 1 stycznia 2014 roku kontynuuje realizuję projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:

„Praca – drzwi do lepszego jutra”  w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuję, iż firma Consolator Adam Piotr Chociej realizuje projekt "Młodzi Aktywni" współfiansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projek skierowany jest do osób niezatrudnionych, w wkieku 18 - 30 lat oraz zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu uczestnicy odbędą szkolenie w zawodzie kelner, a także zostaną skierowani na płatne staże u pracodawców.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 601663051.