Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa poszukujących pracy

Prawa poszukujących pracy

Osoba posiadająca status poszukującego pracy możesz korzystać z usług rynku pracy w zakresie:

 • a) pośrednictwa pracy

-prowadzonego w formie indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z poszukującym pracy, w celu uzyskania odpowiedniego zatrudnienia,

-targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy,

-giełd pracy, które umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy;

 • b) poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, prowadzonych w formie:

- porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowym, który wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowej, korzystając z innowacyjnych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,

- porady grupowej prowadzonej przez doradcę zawodowego, podczas której uczestnicy zajęć mają możliwość: dokonania bilansu kompetencji, rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej, przygotowania do procesu rekrutacji,

- informacji zawodowej dotyczącej zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia udostępnianej w formie materiałów drukowanych, audiowizualnych oraz komputerowych lub internetowych baz danych;

 • c) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, która jest realizowana w formie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy lub w formie zajęć aktywizacyjnych w klubie pracy.

Formy pomocy PUP dla osoby poszukującej pracy

Powiatowe urzędy pracy prowadzą dla zarejestrowanych osób pośrednictwo pracy, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy świadczą usługę poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;

Z w/w form pomocy mogą korzystać wszyscy zarejestrowani poszukujący pracy. Z form tych osoby korzystają na zasadach jak zarejestrowane osoby bezrobotne.

Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy oraz:

 • jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jesteś zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczysz w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jesteś żołnierzem rezerwy,
 • pobierasz rentę szkoleniową,
 • pobierasz świadczenie szkoleniowe,
 • podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • jesteś pracownikiem, osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i jesteś zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym,

możesz:

 • korzystać z usług szkoleniowych;
 • ubiegać się o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
 • ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.
 • W okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych nie będzie przysługiwało Ci stypendium.
 • Jako osoba poszukująca pracy możesz uzyskać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te zostałeś skierowany przez Twój urząd pracy i dojeżdżasz do tych miejsc.

Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy oraz:

 • otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczysz w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jesteś żołnierzem rezerwy,
 • pobierasz rentę szkoleniową,
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:28)
Zredagowana przez: Tomasz Milewski (2014-07-18 12:25:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/prawa-poszukujacych-pracy/61